INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH PRZEKAZYWANYCH PRZEZ FORMULARZ KONTAKTOWY SERWISU

Szanowny Użytkowniku, stosując przepisy Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), gromadząc Twoje dane poprzez formularz kontaktowy chcielibyśmy Cię poinformować, że:
  1. Podanie przez Ciebie swoich danych osobowych o które prosimy w formularzu jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwi przesłanie nam Twojego zapytania i udzielenia Tobie wszystkich niezbędnych odpowiedzi.
  2. Administratorem Twoich danych osobowych, a więc podmiotem, który decyduje o ich przeznaczeniu i jest odpowiedzialny za ich zabezpieczenie będziemy my – CENTRUM DIETETYCZNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Babicy (38-120), Babica 156A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001070309 (dalej jako CENTRUM DIETETYCZNE SP. Z O.O.) .
  3. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przez nasz Serwis możesz kontaktować się z nami pisząc na adres e-mail:Martynadieta@gmail.com lub dzwoniąc pod numer 48 572 321 872;
  4. Twoje dane osobowe będą przez nas przetwarzane wyłącznie w celach: a) możliwości udzielenia Tobie wyczerpującej odpowiedzi na wszystkie kwestie poruszane w Twoim zapytaniu, w tym w szczególności przygotowania i przedstawienia zamawianych ofert, na podstawie udzielonej przez Ciebie zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a RODO, b) realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, w postaci: – możliwości skutecznego dochodzenia roszczeń o charakterze prywatnoprawnym związanych z przekazanymi przez Ciebie treściami lub ochrony przed takimi roszczeniami, – informowania Ciebie za pośrednictwem poczty elektronicznej (na podany przez Ciebie w formularzu adres e-mail) o najważniejszych wydarzeniach dotyczących funkcjonowania naszego Serwisu, w tym o ofertach specjalnych, w tym o wielu atrakcyjnych promocjach, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przesyłanie Tobie informacji o których mowa powyżej drogą mailową może wymagać jednak wyrażenia przez Ciebie odrębnej zgody.
  5. Twoje dane osobowe mogą zostać przez nas powierzone wyłącznie przedsiębiorstwu IT zajmującemu się obsługą informatyczną oraz prowadzeniem naszej strony internetowej, wyłącznie w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne dla prawidłowego administrowania tą stroną. Dane osobowe nie będą udostępniane lub powierzane w żaden sposób innym podmiotom, za wyjątkiem organów publicznych, które mogą otrzymywać dane osobowe w ramach konkretnego postępowania przewidzianego prawem UE lub przepisami prawa polskiego.
  1. Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas przez okres prowadzenia korespondencji w sprawie złożonego przez Ciebie zapytania oraz – w sytuacji, gdy będzie to niezbędne – przez okres przedawnienia roszczeń cywilnoprawnych o których mowa w pkt 4 lit. b.
  2. Niezwłocznie po upływie dłuższego okresu o którym mowa w punkcie poprzedzającym Twoje dane zostaną usunięte.
  3. Na podstawie przekazanych danych osobowych nie będą podejmowane wobec Twojej osoby jakiekolwiek zautomatyzowane decyzje, w tym profilowanie o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.
  4. Udzieloną zgodę na przetwarzanie Twoich danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane przez Ciebie pytania możesz wycofać w każdym momencie pisząc na adres: martynadieta@gmail.com. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej cofnięciem. W każdym momencie możesz zrezygnować z otrzymywania informacji o najważniejszych wydarzeniach dotyczących funkcjonowania naszego Serwisu i w ten sposób złożyć sprzeciw wobec przetwarzania przez nas Twoich danych w celach marketingowych. Oświadczenie o rezygnacji i sprzeciw możesz złożyć pisząc na adres: martynadieta@gmail.com.
  5. Jednocześnie informujemy, że przysługują Tobie także następujące uprawnienia: a) żądania od nas w każdym czasie dostępu do przekazanych danych osobowych, b) prawo do sprostowania lub żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, c) prawo do żądania przeniesienia danych osobowych do innego administratora, d) prawo sprzeciwu wobec poszczególnych operacji przetwarzania danych osobowych, e) prawo żądania usunięcia danych: – które nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane; – gdy wycofasz udzieloną nam zgodę na ich przetwarzanie; – gdy złożysz skuteczny sprzeciw wobec ich przetwarzania. f) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (https://uodo.gov.pl/pl/83/155) na ewentualne naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych.Niezwłocznie zrealizujemy Twoje żądania o których mowa powyżej, chyba, że przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności RODO nie przewidują możliwości realizacji uprawnienia w odniesieniu do wskazanych w żądaniu danych osobowych. O fakcie niemożności zrealizowania zgłoszonego żądania ze względu na przepisy obowiązującego prawa powiadomimy Cię bez zbędnej zwłoki.
Dziękujemy za zapoznanie się z powyższymi informacjami.