REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO PROGRAM REDUKCJA (WERSJA Z 24.02.2024 R.)

Niniejszy Regulamin realizuje obowiązki informacyjne przedsiębiorcy wobec konsumenta o których mowa w art. 12 ust.1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, w zakresie, w jakim wymagane informacje nie są przekazywane Klientowi w chwili składania za pośrednictwem Serwisu internetowego Program Redukcja konkretnego zamówienia.

Serwis internetowy Program Redukcja (dalej także jako Serwis lub Serwis internetowy) prowadzony jest przez przedsiębiorcę – CENTRUM DIETETYCZNE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Babicy (38-120), Babica 156A, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0001070309, NIP: 8191679170 (dalej jako Centrum Dietetyczne lub Usługodawca). Serwis internetowy dostępny jest pod adresem strony internetowej: https://www.programredukcja.com/

Za pośrednictwem Serwisu internetowego Centrum Dietetyczne świadczy na rzecz użytkowników usługi będące usługami świadczonymi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 22 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej jako u.ś.u.d.e.). W związku z tym Centrum Dietetyczne pełni funkcję usługodawcy w rozumieniu art. 2 pkt 6 u.ś.u.d.e., a niniejszy Regulamin stanowi także regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 u.ś.u.d.e.

§1 Zasady ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady zawierania przez użytkownika za pośrednictwem Serwisu internetowego umowy o świadczenie przez Centrum Dietetyczne usług mentoringu dietetycznego (Program Redukcja), konsultacji dietetycznych online oraz zakupu gotowego planu diety opisanych w niniejszym Regulaminie, zasady świadczenia przez Usługodawcę tych usług, a także pozostałe prawa i obowiązki stron umowy o świadczenie tych usług.
 2. W Regulaminie określono również warunki i zasady rejestrowania konta Użytkownika Serwisu oraz zasady korzystania z funkcjonalności Serwisu przez zarejestrowanego Użytkownika.
 3. Z dniem wejścia w życie niniejszego Regulaminu korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie w oparciu o zasady określone tym Regulaminem oraz – w zakresie nim nieuregulowanym – przepisami powszechnie obowiązującego prawa.

§2

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie wpływają w żaden sposób na zakres praw
  i obowiązków użytkowników oraz Usługodawcy wynikających z umów zawartych:
  a)  przed dniem wejścia w życie tego Regulaminu;
  b)  poza Serwisem internetowym.
 2. Wyrażając chęć skorzystania z usług o których mowa w § 1 ust. 1 Użytkownik jest zobowiązany do zaakceptowania postanowień niniejszego Regulaminu na zasadach w nim określonych.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny
  z postanowieniami niniejszego Regulaminu, przepisami obowiązującego prawa, zasadami współżycia społecznego oraz dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.
 4. Dla skorzystania przez Użytkownika z usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu nie jest konieczne zawieranie odrębnych umów.
 5. Nieznajomość postanowień niniejszego Regulaminu nie może stanowić podstawy do składania reklamacji przez Użytkownika.
 6. Wszelkie czynności dokonywane w ramach korzystania z Serwisu przez osoby upoważnione przez Użytkownika lub osoby za które Użytkownik ten odpowiada (pracownicy, zleceniobiorcy Użytkownika) uznawane są za czynności dokonane przez samego Użytkownika.
 7. Usługodawca udostępnia niniejszy Regulamin Użytkownikom w formie elektronicznej pod adresem https://www.programredukcja.com/regulamin
 8. Z wyjątkiem sytuacji wskazanych w art. 3a ust. 2 pkt 1-6 u.ś.u.d.e., korzystanie z Serwisu przez użytkowników podlega przepisom prawa polskiego.
 9. Treści publikowane przez Usługodawcę w ofercie Serwisu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisu art. 66 1 Kodeksu cywilnego, ale jedynie zaproszenie do zawarcia umowy o określonej treści.

§3 Definicje

 1. Przez użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia należy rozumieć:
  a) Klient – użytkownika zawierającego z Usługodawcą umowę o świadczenie usług o których mowa w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem Serwisu internetowego;
  b) Kodeks cywilny (lub k.c.) – ustawę z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny;
  c) Konsument – Klienta zawierającego z Usługodawcą umowę o świadczenie usługi konsultacji dietetycznych online oraz opracowania programu indywidualnej diety za pośrednictwem Serwisu internetowego, która to umowa nie jest związana bezpośrednio z jego działalnością gospodarczą lub zawodową;
  d) Program Redukcja – usługa o której mowa w § 5 ust. 2 niniejszego Regulaminu świadczona przez Usługodawcę na rzecz Klienta;
  e) Serwis internetowy lub Serwis – platformę (witrynę) internetową Program Redukcja dostępną pod adresem: https://www.programredukcja.com/ za pośrednictwem której:
  – Klient może zapoznać się z ofertą Usługodawcy lub dokonać zamówienia u Usługodawcy dedykowanej oferty;
  – Klient zawiera z Usługodawcą umowę o świadczenie usług o których mowa w niniejszym Regulaminie (umowa zawarta za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość);
  f) Rozporządzenie 2016/679 lub RODO – Rozporządzenie parlamentu europejskiego i rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;
  g) Zamówienie – oświadczenie woli o chęci zawarcia umowy o korzystanie z usług o których mowa w niniejszym Regulaminie (w zakresie wybranym przez Klienta) składane przez Klienta Usługodawcy za pośrednictwem formularza zamówienia udostępnionego w Serwisie internetowym.

§4  Kontakt z Usługodawcą

 1. Klient może kontaktować się z Usługodawcą we wszystkich sprawach związanych z Serwisem:
  a) pisząc na adres e-mail: Martynadieta@gmail.com;
  b) dzwoniąc pod nr tel. +48 572 321 872;
  c) poprzez korespondencję tradycyjną przesyłając ją na adres Biura Usługodawcy – : Babica nr 156a, 38-120 Czudec
  Telefoniczny kontakt z Usługodawcą możliwy jest w dniach od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00 – 17.00
 1. Numer IBAN rachunku bankowego Usługodawcy to: PL30 2490 0005 0000 4530 0014 6691.

§5 Zakres usług świadczonych za pośrednictwem Serwisu

 1. Za pośrednictwem Serwisu Klient może zawrzeć z Usługodawcą umowy o odpłatne świadczenie usług:
  a) korzystania z Programu Redukcja;
  b) Konsultacji dietetycznej online (za pośrednictwem platformy internetowej Google Meet) w wymiarze 90 minut;
  jak również dokonać zakupu zestandaryzowanego produktu – Planu gotowej diety śródziemnomorskiej.
 1. Z zastrzeżeniem ust. 3 i 4, Program Redukcja polega na świadczeniu prze Usługodawcę na rzecz Klienta odpłatnej usługi zdalnego (za pośrednictwem ustalonych środków porozumiewania się na odległość) wsparcia specjalistycznego (poprzez wyznaczonego przez Usługodawcę dietetyka) z zakresu dietetyki i zdrowego odżywiania w formie mentoringu,
  w tym w szczególności opracowaniu i przesłaniu Klientowi drogą elektroniczną programu indywidualnych zaleceń oraz diety (planu żywieniowego, planu suplementacji)
  w oparciu o dostarczone wyniki diagnostycznych badań medycznych Klienta, informacje uzyskane w ramach konsultacji z Klientem (online lub przez udostępniony Klientowi kwestionariusz), a także wiedzę ekspercką Usługodawcy.
 2. Szczegółowy zakres Programu Redukcja, w szczególności liczba, zakres i czas trwania konsultacji online oraz zakres i stopień zindywidualizowania diety i zaleceń, zależy od wybranego przez Klienta Pakietu Programu.
 3. Program Redukcja może być świadczony w jednym z trzech wariantów (Pakietów):
  a) Pakiet Gold;
  b) Pakiet Platinum;
  c) Pakiet Diamond.
 4. Szczegółowy zakres Programu Redukcja dla każdego Pakietu, w szczególności:
  a) okres trwania mentoringu, liczba, zakres i czas trwania konsultacji online oraz zakres i stopień zindywidualizowania diety i zaleceń,
  b) wskazanie ewentualnych dodatków, prezentów i bonusów związanych z wyborem danego Pakietu,
  a także
  c) cennik usługi Programu Redukcja dla każdego z Pakietów;
  opublikowano w opisie każdego z Pakietów udostępnionym przez Usługodawcę w procesie składania zamówienia, a także w zakładce Pakiety Programu Redukcja dostępnej pod adresem: https://www.programredukcja.com/pakiety-programu-redukcja/
 1. W ramach korzystania z Programu Redukcja Klient zobowiązuje się do przesyłania wskazanemu przez Usługodawcę specjaliście – dietetykowi drogą mailową cotygodniowych raportów dietetycznych (kontroli wagi i wymiarów Klienta) według wzoru i na zasadach ustalonych w trakcie konsultacji wstępnej online.
 2. Usługodawca nie ma obowiązku przypominać Klientowi o obowiązku przesłania raportu o którym mowa w ustępie poprzedzającym. W przypadku nie przesłania przez Klienta w terminie któregokolwiek z raportów wskazany specjalista – dietetyk może opóźnić lub ominąć wysłanie planu żywieniowego na kolejny okres. Opóźnienie przesłania planu żywieniowego lub ominięcie planu żywieniowego z powodu opóźnień po stronie Klienta nie stanowi nieprawidłowego wykonywania usług przez Usługodawcę.
 3. Przeprowadzenie konsultacji wstępnej online w ramach Programu Redukcja w terminie późniejszym niż pierwotnie zaplanowany nie powoduje przedłużenia okresu trwania mentoringu wybranego pakietu Programu.
 4. Każdą konsultację kontrolną Klient realizuje w terminie ustalonym indywidualnie z wyznaczonym przez Usługodawcę Dietetykiem, z tym zastrzeżeniem, że konsultacja kontrolna winna zostać przeprowadzona w okresie trwania mentoringu wybranego pakietu Programu Redukcja. Niezgłoszenie się przez Klienta na konsultację kontrolną w tym okresie powoduje utratę przez Klienta prawa do odbycia takiej konsultacji. W takim przypadku usługa traktowana jest jako wykonana. Kontynuacja współpracy dietetycznej może się w takim wypadku odbywać po zakupie przez tego Klienta odrębnego (nowego) pakietu Programu Redukcja.
 5. Każdą konsultację kontrolną Klient może zamienić na 4 konsultacje w formie konwersacji drogą mailową. Szczegółowe informacje dotyczące zasad i terminów na dokonanie zmiany formy konsultacji udostępnione są przez Usługodawcę w zakładce Pakiety Programu Redukcja.
 6. Klient ma możliwość skorzystania z tzw. pilnej realizacji Usługi (opcja premium tzw. ,,na CITO’’). Usługa taka realizowana jest na rzecz danego Klienta po uprzednim kontakcie mailowym z Usługodawcą oraz dokonaniu przez Klienta dopłaty kwoty odpowiadającej 50% wartości zakupionego pakietu Programu Redukcja. Czas realizacji usługi w takim przypadku wynosi do 5 dni roboczych.
 7. W celu dochowania przez Usługodawcę najwyższej staranności przy opracowywaniu programu zaleceń oraz diety – w zależności od wybranego wariantu Programu Redukcja – Klient może być zobowiązany do ujawnienia Usługodawcy informacji stanowiących dane o stanie jego zdrowia oraz inne tzw. dane wrażliwe tego Klienta, w zakresie niezbędnym dla profesjonalnego wykonania zakupionej usługi. Szczegółowy zakres niezbędnych danych uzależniony jest od wybranego przez Klienta wariantu Programu Redukcja.
 8. Badania diagnostyczne powinny być wykonane przez Klienta nie wcześniej niż przed zawarciem przez niego umowy o korzystanie z Programu Redukcja.
 9. Wyniki badań diagnostycznych Klienta o których mowa w niniejszym paragrafie są przekazywane Usługodawcy drogą mailową w formie dokumentów zapisanych w formacie pdf nie później niż w terminie miesiąca od zawarcia umowy o korzystanie z Programu Redukcja. Okres miesiąca na dostarczenie przez Klienta wyników badań diagnostycznych do Usługodawcy nie zalicza się do czasu trwania okresu mentoringu wybranego pakietu Programu Redukcja. Po upływie okresu miesiąca na dostarczenie przez Klienta wyników badań diagnostycznych okres mentoringu dla danego pakietu Programu rozpoczyna swój bieg niezależnie od tego, czy Klient faktycznie dostarczył Usługodawcy wskazane wyniki badań.
 10. Po otrzymaniu od Usługodawcy planu suplementacji lub planu żywieniowego o których mowa w tym paragrafie, Klient nie jest uprawniony do żądania dokonania przez Usługodawcę zmian w przesłanym planie.
 11. Katalog funkcjonalności udostępnianych Klientowi nie ma charakteru zamkniętego. Wraz z rozwojem Serwisu, w czasie świadczenia usług, Usługodawca może zdecydować o stworzeniu i udostępnieniu Klientom nowych, dodatkowych narzędzi i rozwiązań technicznych. O udostępnieniu nowych funkcjonalności dla danego wariantu usług Usługodawca informuje użytkowników w opisie danego Pakietu w Serwisie (zakładka Pakiety Programu Redukcja).
 12. Usługi o których mowa w ust. 1 świadczone są wyłącznie na użytek osobisty Klienta, co oznacza, że zabronione jest wykorzystywanie przez Klienta tych usług, w tym treści cyfrowych otrzymywanych od Usługodawcy, w celach komercyjnych, w tym w szczególności w prowadzonej działalności gospodarczej lub zawodowej Klienta.
 13. Wszelkie treści cyfrowe, w tym w szczególności udostępniane Klientowi w ramach korzystania z Programu Redukcja stanowią utwory w rozumieniu art.1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 14. Usługodawca posiada pełnię majątkowych praw autorskich do utworów o których mowa w ustępie poprzedzającym. Korzystając z Programu Redukcja Klient nie nabywa majątkowych praw autorskich do treści cyfrowych przesyłanych mu przez Usługodawcę. Kopiowanie lub rozpowszechnianie tych utworów lub ich fragmentów bez pisemnej zgody Usługodawcy jest zakazane.

§6 Korzystanie z aplikacji Telegram w ramach Programu Redukcja

 1. Do komunikacji z Klientem przy wykonywaniu usług wchodzących w zakres Programu Redukcja Usługodawca wykorzystuje platformę internetową Telegram. Wykorzystywanie przez Klienta komunikacji z Usługodawcą za pośrednictwem aplikacji Telegram w innych celach niż korzystanie z Programu Redukcja jest zabronione.
 2. W ramach aplikacji Telegram Usługodawca wyróżnia sekcje organizacyjne i merytoryczne:
  a) sukcesy i motywacja,
  b) general
  c) spotkania grupowe,
  d) pytania
  e) zacznij tutaj
  f) aktywność
  g) produkty spożywcze
 3. Usługodawca zastrzega sobie dodanie w dowolnym czasie nowych sekcji na Telegramie
  w celu poprawy komunikacji z Klientem.
 4. Każda z sekcji służy do konkretnych celów
  a) Sekcja sukcesy i motywacja służy do dzielenia się i składania raportów dotyczących postępów żywieniowych.
  b) Sekcja pytania – zadawanie pytań związanych z programem redukcja, postepowaniem żywieniowym lub suplementacyjnym.
  c) Sekcja general – Informacje dotyczące programu
  d) Spotkania grupowe- informacje dotyczące zblizajacych się spotkań ze spacjalistami
  e) Regulamin społeczności – udostępniony regulamin na każdej z platform w osobnym dziale
 5. Zabronione jest tworzenie nowych sekcji samodzielnie przez Klientów lub osoby trzecie. Naruszenie przez Klienta niniejszego zakazu może stanowić podstawę wypowiedzenia przez Usługodawcę ze skutkiem natychmiastowym umowy o korzystanie z Programu Redukcja zawartej z tym Klientem.
 6. Usługodawca zastrzega sobie czas na udzielenie odpowiedzi na pytanie zadane przez Klienta za pośrednictwem aplikacji Telegram do 48 godzin w dni robocze.
 7. Usługodawca udziela odpowiedzi i wiadomości w godzinach 12.00 – 20.00 od poniedziałku do piątku
 8. W przypadku nie przestrzegania przez Klienta postanowień regulaminu korzystania z aplikacji Telegram Usługodawca może podjąć decyzję o niezwłocznym usunięciu tego Klienta ze społeczności chatu grupowego bez możliwości powrotu. Usunięcie Klienta z chatu grupowego z powodu naruszenia postanowień regulaminu korzystania z aplikacji Telegram nie wiąże się z rozwiązaniem umowy o korzystanie z Programu Redukcja, jednak nie powoduje po stronie Klienta uprawnienia do żądania zwrotu części zapłaconej ceny.
 9. W momencie akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu Klient zezwala również na publikowanie swoich rezultatów (bez danych pozwalających na identyfikację konkretnej osoby) w trakcie korzystania przez niego z Programu Redukcja w sekcji „sukcesy i motywacja”.

§7 Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Serwis internetowy Usługodawcy umożliwia użytkownikom zawarcie umowy o świadczenie usług o których mowa w niniejszym Regulaminie za pośrednictwem sieci Internet.
 2. Klientem korzystającym z usług może być zarówno Konsument jak i Przedsiębiorca.
 3. Dla zawarcia umowy o świadczenie usług o których mowa w niniejszym Regulaminie oraz świadczenia tych usług przez Usługodawcę na rzecz Klienta wymagane jest łączne spełnienie przez system informatyczny tego Klienta następujących warunków technicznych:
  a) dostępu urządzenia do sieci Internet,
  b) korzystanie z najnowszej wersji przeglądarki internetowej: Internet Explorer lub Edge, Firefox, Google Chrome, Opera, <z włączoną obsługą niezbędnych skryptów JavaScript>,
  c) włączona wtyczka Adobe Flash Player, co najmniej w wersji 11.0 lub późniejszej,
  d) włączona obsługa plików cookies,
  e) posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej ( e – mail),
  f) posiadanie aktywnego konta na platformie służącej do porozumiewania się na odległość za pośrednictwem, której prowadzona będą konsultacje online z Usługodawcą,
  g) posiadanie aktywnego konta użytkownika na platformie internetowej Telegram (w zakresie umożliwiającym korzystanie z funkcjonalności chatu grupowego),
  h) posiadania sprawnego mikrofonu oraz kamery (opcjonalnie) – w zakresie umożliwiającym korzystanie z funkcji wideokonferencji.
 4. Z zastrzeżeniem postanowień § 8 Regulaminu, Serwis jest dostępny dla użytkowników 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
 5. W celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowników Serwisu, Usługodawca podejmuje środki, w szczególności techniczne, adekwatne do zakresu zdiagnozowanych zagrożeń związanych z korzystaniem z usług świadczonych drogą elektroniczną, w tym środki zabezpieczania danych użytkowników przesyłanych za pośrednictwem tego Serwisu.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia dotyczące oprogramowania lub sprzętu z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają albo znacząco utrudniają korzystanie z Serwisu.
 7. Usługodawca oświadcza, iż korzystanie z sieci Internet i usług świadczonych drogą elektroniczną może być zagrożone przedostaniem się do systemu teleinformatycznego użytkownika szkodliwego oprogramowania, jak również nieuprawnionym dostępem do danych użytkownika, w tym do danych osobowych, przez osoby trzecie. W celu minimalizacji niniejszych zagrożeń, każdy użytkownik powinien stosować odpowiednie zabezpieczenia techniczne, w szczególności z wykorzystaniem aktualnych programów antywirusowych lub chroniących identyfikację użytkownika w sieci Internet.
 8. W celu pozyskania szczegółowych i profesjonalnych informacji dotyczących sposobów zachowania przez użytkowników bezpieczeństwa w sieci Internet, Usługodawca rekomenduje każdorazowo skontaktowanie się z podmiotami specjalizującymi się w tego rodzaju usługach informatycznych.

§8 Ograniczenia odpowiedzialności za utrudnienia w korzystaniu z Serwisu

 1. Krótkotrwałe, trwające nie dłużej niż 12 godzin na dobę, przerwy w możliwości korzystania z Serwisu lub znaczne utrudnienia w korzystaniu z tego Serwisu spowodowane niezbędnymi pracami konserwacyjnymi systemu teleinformatycznego Usługodawcy nie stanowią naruszenia przez Usługodawcę postanowień niniejszego Regulaminu.
 2. Usługodawca, w miarę możliwości, prowadzi prace konserwacyjne o których mowa w ustępie poprzedzającym w sposób minimalizujący niedogodności związane z korzystaniem z Serwisu, w szczególności prowadzi te prace w porze nocnej lub w dni wolne od pracy.

§9

Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia uniemożliwiające bądź w sposób istotny utrudniające korzystanie z Platformy, które spowodowane są działaniem siły wyższej lub działaniem osób trzecich za które Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności.

§10 Zawieranie umowy o korzystanie z Programu Redukcja

 1. Z zastrzeżeniem ust. 2, Klientem może zostać wyłącznie osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która złoży zamówienie zgodnie z procedurami opisanymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca odmówi Klientowi wykonania usługi korzystania z Programu Redukcja w sytuacji gdy ujawniony stan zdrowia tego Klienta (stwierdzone przeciwwskazania lekarskie, przebyte lub obecne choroby lub inne schorzenia) powoduje, że korzystanie przez niego z wybranego wariantu Programu spowodowałoby zagrożenie dla jego życia lub zdrowia.
 3. W przypadku o którym mowa w ustępie poprzedzającym zawarta umowa o świadczenie usług korzystania z Programu Redukcja ulega automatycznemu rozwiązaniu z chwilą otrzymania przez Klienta informacji o odmowie wykonania usługi ze względów medycznych. W terminie 5 dni roboczych od rozwiązania umowy Usługodawca zwraca Klientowi całość wpłaconej przez niego ceny.
 4. Obowiązujący cennik usług, w tym poszczególnych Pakietów Programu Redukcja dla każdego z wariantów podawany jest przy opisie danego wariantu w ofercie Serwisu.
 5. Umowa o świadczenie usług zawierana jest na indywidualne żądanie użytkownika wyrażane poprzez złożenie zamówienia za pośrednictwem udostępnionego w Serwisie formularza (formularz zamówienia).
 6. Złożenie przez użytkownika zamówienia o którym mowa w ustępie poprzedzającym polega na:
  a) wyborze przez użytkownika interesującego go produktu dostępnego w ofercie Serwisu (poprzez kliknięcie przycisku ,,DODAJ DO KOSZYKA’’ przy opisie danego wariantu);
  b) przejściu z funkcjonalności Koszyka zakupów do formularza zamówienia (poprzez kliknięcie przycisku ,,REALIZUJ’’);
  c) uzupełnieniu wyświetlonego formularza zamówienia danymi osobowymi użytkownika;
  d) wyborze metody płatności za zamówienie
  e) złożeniu oświadczenia o akceptacji postanowień niniejszego Regulaminu (poprzez zaznaczenie właściwego checkboxa);
  f) przesłaniu formularza do Usługodawcy (poprzez potwierdzenie chęci zawarcia umowy o świadczenie wybranych usług i kliknięcie przycisku ,,KUPUJĘ I PŁACĘ’’).
 7. Dla złożenia zamówienia użytkownik jest zobowiązany wypełnić wszystkie pola wskazane
  w formularzu zamówienia, za wyjątkiem pól dotyczących danych wskazanych jako nieobowiązkowe.
 8. Przed złożeniem zamówienia użytkownik jest zobowiązany do złożenia oświadczenia
  o zapoznaniu się z treścią niniejszego Regulaminu oraz zaakceptowaniu jego postanowień, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji (checkboxa) udostępnionej przy formularzu zamówienia.

§11

 1. Niezwłocznie po skutecznym złożeniu zamówienia dokonywana jest automatyczna weryfikacja prawidłowości wypełnienia formularza.
 2. Jeżeli weryfikacja wykazała, że formularz został uzupełniony w sposób prawidłowy, na adres e-mail podany przez Klienta w formularzu przesyłana jest wiadomość e-mail, w której Usługodawca potwierdza fakt zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie wybranym przez Klienta w procesie składania zamówienia.
 3. Z chwilą otrzymania wiadomości potwierdzającej o której mowa w ustępie poprzedzającym dochodzi do skutecznego zawarcia umowy o świadczenie usług pomiędzy Klientem a Usługodawcą.
 4. Z chwilą zawarcia umowy o świadczenie usług dla Klienta tworzone jest również dedykowane konto użytkownika platformy PUBLIGO służącej do udostępniania Klientowi przez Usługodawcę plików – materiałów wchodzących w zakres wybranego przez tego Klienta pakietu Programu Redukcja. Komunikacja za pośrednictwem konta użytkownika na platformie PUBLIGO stanowi integralną część świadczonej usługi.

§12

 1. W wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy o której mowa w § 11 ust. 2 Usługodawca przesyła również informacje dotyczące istotnych szczegółów zamówienia, w szczególności:
  a) wybranego przez Klienta wariantu Programu Redukcja;
  b) sposobu realizacji poszczególnych elementów Programu Redukcja;
  c) platformy służącej do porozumiewania się na odległość za pośrednictwem, której prowadzone będą konsultacje online (w przypadku wyboru wariantów zakładających prowadzenie takich konsultacji);
  d) wysokości całkowitej kwoty do zapłaty za złożone zamówienie;
  e) terminu zapłaty ceny;
  f) dostępnych metod płatności ceny;
  g) numeru rachunku bankowego Usługodawcy;
  h) listę badań diagnostycznych krwi, których wyniki Klient powinien przedstawić Usługodawcy w celu prawidłowego wykonania usługi (w zależności od wybranego Pakietu Programu).
 2. Klient jest uprawniony do wyboru jednej z dostępnych metod płatności ceny spośród opcji:
  a) płatność elektroniczna za pośrednictwem systemu PayPal, Przelewy24, PayU lub płatność kartą płatniczą za pośrednictwem Stripe (zapłata za zamówienie z góry);
  b) płatność przelewem na rachunek bankowy Usługodawcy (zapłata za zamówienie z góry)
 3. Szczegółowe informacje na temat zasad korzystania z dostępnych metod płatności udostępniane są przez Usługodawcę w wiadomości potwierdzającej zawarcie umowy.
 4. Niezwłocznie po dokonaniu zapłaty ceny usługi przez Klienta, Usługodawca udostępnia link do serwisu Calendly dostępnego pod adresem https://calendly.com/ po którego uruchomieniu Klient może dokonać rezerwacji wybranego przez siebie terminu konsultacji (spośród oznaczonych w kalendarzu Usługodawcy jako dostępne) online z Usługodawcą. W zakresie zasad korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez serwis Calendly stosuje się regulamin tego serwisu, który dostępny jest pod adresem: https://calendly.com/terms.
 5. Termin konsultacji online uznaje się za zarezerwowany z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail z potwierdzeniem rezerwacji określonego terminu. Zmiana ustalonego terminu konsultacji przez jedną ze stron wymaga uprzedniego uzyskania zgody drugiej strony.
 6. Klient zobowiązuje się dostarczyć Usługodawcy dokumenty zawierające badania diagnostyczne wymagane w danym Pakiecie Programu Redukcja nie później niż na 48 godzin przed planowanym terminem konsultacji.
 7. W przypadku gdy Klient nie dochowa terminu na przekazanie Usługodawcy wyników badań diagnostycznych o których mowa w ustępie poprzedzającym, to w celu zarezerwowania nowego terminu konsultacji będzie on zobowiązany zapłacić Usługodawcy opłatę rezerwacyjną w wysokości 100% kwoty ceny Konsultacji dietetycznej 90-minutowej (dostępnej w Serwisie Usługodawcy) ustalanej na dzień zawarcia przez tego Klienta umowy o korzystanie z Programu Redukcja.
 8. Opłata rezerwacyjna zostanie przez Klienta zapłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę nie później niż na dzień przed ustalonym nowym terminem konsultacji.
 9. Niezwłocznie po zarezerwowaniu terminu konsultacji online Klient otrzyma na podany w formularzu zamówienia adres e-mail automatycznie wygenerowaną wiadomość z linkiem, którego otwarcie przeniesie Klienta do okna platformy internetowej na której w ustalonym terminie przeprowadzone zostaną umówione konsultacje.
 10. Konsultacje, które rozpoczną się z opóźnieniem z winy Klienta nie ulegają przedłużeniu o czas tego opóźnienia.
 11. Usługę polegającą na korzystaniu z Programu Redukcja uznaje się za wykonaną z chwilą otrzymania przez Klienta ostatnich materiałów składających się na program dietetyczny przesyłany przez Usługodawcę Klientowi w danym wariancie Programu.
 12. Usługę Konsultacji dietetycznych online uznaje się za wykonaną z chwilą zakończenia tych Konsultacji.
 13. Klient jest zobowiązany poinformować Usługodawcę drogą mailową o odwołaniu Konsultacji (braku możliwości odbycia Konsultacji w wybranym przez siebie terminie), na co najmniej 48 godzin przed umówionym terminem Konsultacji. W takim wypadku Klient w porozumieniu z Usługodawcą ustali nowy termin Konsultacji.
 14. W przypadku gdy Klient nie dochowa terminu na odwołanie Konsultacji o którym mowa w ustępie poprzedzającym, to w celu zarezerwowania nowego terminu Konsultacji będzie on zobowiązany zapłacić Usługodawcy opłatę rezerwacyjną w wysokości 100% kwoty ceny Konsultacji zapłaconej przez tego Klienta.
 15. Opłata rezerwacyjna zostanie przez Klienta zapłacona przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Usługodawcę nie później niż na dzień przed ustalonym nowym terminem Konsultacji.
 16. Klient zawierający umowę o korzystanie z Programu Redukcja zobowiązuje się dostarczyć wyniki zaleconych badań diagnostycznych w terminie 1 miesiąca od zawarcia umowy. Po upływie tego okresu okres mentoringu dla danego pakietu Programu rozpoczyna swój bieg.
 17. Zakończenie świadczenia usługi Programu Redukcja pozostaje bez wpływu na okres obowiązywania bonusów oraz innych dodatkowych korzyści przyznanych Klientowi przez Usługodawcę odrębnie w związku z zawartą umową.

§13 Zasady i terminy płatności za zamówienie

 1. Ceny każdej z usług przedstawione w ofercie udostępnionej w Serwisie podane są w polskich złotych (PLN) i są cenami brutto, tzn. uwzględniają należny podatek VAT oraz ew. wszelkie inne podatki i opłaty ponoszone przez Klienta.
 2. Ceny o których mowa w ustępie poprzedzającym stanowią całkowitą kwotę do zapłaty przez Klienta za złożone zamówienie w wybranym wariancie usługi.
 3. Z zastrzeżeniem ust. 5 niniejszego paragrafu, Klient, który zawarł umowę o świadczenie określonych usług jest zobowiązany do zapłaty ustalonej w zamówieniu pełnej ceny usługi w terminie 5 dni roboczych od otrzymania wiadomości potwierdzającej zawarcie tej umowy.
 4. W przypadku dokonania wyboru metody płatności przelewem bankowym za dzień zapłaty ceny przez Klienta przyjmuje się dzień zaksięgowania wpłaty pełnej kwoty ceny na rachunku bankowym Usługodawcy.
 5. Usługodawca rozpoczyna świadczenie usług o których mowa w § 5 ust. 1 na rzecz danego Klienta niezwłocznie po zapłacie przez tego Klienta pełnej kwoty ceny zakupionej usługi, chyba, że Klient ten nie wyraził zgody na na dostarczenie treści cyfrowych w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta.

§14

 1. W procedurze składania zamówienia Klient może zrealizować kupon rabatowy lub wszelkie inne przyznane mu przez Usługodawcę rabaty obniżające cenę usługi.
 2. Realizacja kuponu rabatowego lub innego indywidualnego rabatu następuje poprzez wpisanie w przeznaczonym do tego polu kodu rabatowego umieszczonego na kuponie lub przekazanego Klientowi w inny sposób i potwierdzenie chęci realizacji kuponu rabatowego lub innego przyznanego rabatu poprzez złożenie zamówienia.
 3. Po potwierdzeniu chęci realizacji kuponu rabatowego lub innego przyznanego rabatu całkowita kwota do zapłaty wskazana w formularzu zamówienia zostaje automatycznie obniżona o wysokość realizowanego rabatu.

§15 Rejestracja Konta Użytkownika Serwisu. Logowanie na Konto oraz usuwanie Konta Użytkownika

 1. Osoba chcąca założyć Konto Użytkownika Serwisu zobowiązana jest do zaznaczenia opcji ,,Stworzyć konto?’’ (poprzez kliknięcie właściwego checkboxa) przy wypełnianiu formularza zamówienia i potwierdzenia wyboru poprzez złożenie zamówienia. Do założenia Konta Użytkownika Serwisu niezbędne jest skuteczne złożenie pierwszego zamówienia za pośrednictwem Serwisu.
 2. Za moment założenia Konta Użytkownika Serwisu uznaje się moment otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail na podany przez niego adres poczty elektronicznej, w której Usługodawca potwierdza założenie Konta Użytkownika.
 3. Usługodawca nie pobiera od Klienta żadnych opłat za utworzenie oraz utrzymywanie Konta Użytkownika Serwisu.
 4. Klient może w każdym czasie, bez podawania jakiejkolwiek przyczyny i bez ponoszenia jakichkolwiek kosztów usunąć Konto Użytkownika Serwisu poprzez złożenie stosownego oświadczenia Usługodawcy za pośrednictwem funkcjonalności ,,Usuń Konto Użytkownika’’.
 5. Przed usunięciem Konta Użytkownika Usługodawca w pisemnym komunikacie informuje Klienta o szczegółowych skutkach usunięcia Konta Użytkownika Serwisu.

§16

 1. Aby zalogować się na Konto Użytkownika Serwisu, Klient zobowiązany jest każdorazowo do podania indywidualnego loginu oraz hasła ustalanych przez niego w czasie rejestracji Konta.
 2. Usługodawca dopuszcza możliwość zmiany hasła przez Klienta za pośrednictwem funkcjonalności ,,Zmień hasło’’ dostępnej w panelu Klienta.
 3. W przypadku utraty, w tym zapomnienia hasła służącego do logowania, Klient powinien zresetować hasło w celu uzyskania ponownego dostępu do usługi.
 4. Usługodawca nie odpowiada za szkody spowodowane dostępem osoby nieuprawnionej do Konta w przypadku, gdy uzyskanie dostępu przez tę osobę nastąpiło na skutek umyślnego bądź nieumyślnego udostępnienia jej loginu lub hasła przez Klienta lub osobę za której działania Klient ponosi odpowiedzialność.

§17 Ograniczenia odpowiedzialności Usługodawcy

 1. Za pośrednictwem Serwisu Usługodawca nie prowadzi działalności leczniczej o której mowa w art. 3 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej.
 2. Przeprowadzane w ramach korzystania z Programu Redukcja przez Usługodawcę konsultacje oraz udostępniane w ramach tych usług materiały, w tym zalecenia i programy dietetyczne mają charakter wyłącznie doradczy i instruktażowy. Usługodawca:
  a) nie udziela Klientowi gwarancji osiągnięcia określonych efektów w przypadku stosowania się Klienta do porad Usługodawcy udzielanych w ramach wybranych usług;
  b) nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone Klientowi, które stanowią skutek nie stosowania lub nieprawidłowego stosowania się Klienta do porad i zaleceń Usługodawcy udzielanych w ramach korzystania przez Klienta z wybranych usług.
 3. Usługodawca nie ponosi również odpowiedzialności za szkody Klienta wywołane z powodu zatajenia przez tego Klienta informacji o swoim stanie zdrowia lub podania przez Klienta informacji nieprawdziwych lub niekompletnych.

§18 Obowiązki Klienta. Odpowiedzialność za naruszenia

 1. Zakazane jest przesyłanie przez użytkownika korzystającego z Serwisu treści o charakterze bezprawnym, w tym treści naruszających dobra osobiste i inne prawa Usługodawcy, osób reprezentujących Usługodawcę lub osób trzecich, a także:
  a) materiałów zawierających treści pornograficzne, podżegających do nienawiści, w szczególności nienawiści na tle rasowym, etnicznym lub wyznaniowym, podżegających do dyskryminacji lub przemocy bądź propagujących takie zachowania;
  b) materiałów reklamujących usługi konkurencyjne względem usług świadczonych przez Usługodawcę;
  c) materiałów reklamujących inne produkty (towary lub usługi) niezatwierdzonych przez Usługodawcę;
  d) plików, które mogą zakłócić funkcjonowanie serwera lub witryn Usługodawcy lub innych użytkowników.
 2. Zakazane jest korzystanie z Serwisu w sposób, który zakłócałby jego poprawne funkcjonowanie lub powodowałby znaczne uciążliwości dla Usługodawcy bądź innych użytkowników.
 3. Korzystając z Serwisu oraz z usługi Programu Redukcja zakazane jest również:
  a) wykorzystywanie przez Klienta świadczonych usług do popełniania przestępstw, przestępstw skarbowych, wykroczeń lub innych czynów zabronionych w rozumieniu obowiązujących przepisów prawa polskiego lub prawa międzynarodowego;
  b) wykorzystywania przez Klienta świadczonych usług w sposób naruszający przepisy obowiązującego prawa lub w celu obejścia prawa lub w sposób, który stałby w sprzeczności
  z zasadami współżycia społecznego lub dobrymi obyczajami.
 4. Zakazy o których mowa w ust. 1 – 3 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do korzystania przez Klienta z zewnętrznych platform (witryn) internetowych wykorzystywanych przez Usługodawcę do świadczenia usług w ramach Programu Redukcja, w tym przesyłania lub upubliczniania treści za pośrednictwem takich platform.

§19

 1. Stwierdzając naruszenie przez użytkownika choćby jednego z zakazów o których mowa w § 18, Usługodawca jest uprawniony do odmowy zawarcia umowy o korzystanie z Programu Redukcja przez tego użytkownika lub wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym zawartej już umowy. Oświadczenie woli Usługodawcy o wypowiedzeniu umowy składane jest Klientowi w formie dokumentowej o której mowa w art. 772 Kodeksu cywilnego.
 2. Odmowa zawarcia umowy o świadczenie usług lub wypowiedzenie takiej umowy przez Usługodawcę nie narusza w żaden sposób uprawnień Usługodawcy do dochodzenia od Klienta roszczeń o naprawienie szkód będących skutkiem naruszenia przez Klienta zakazów o których mowa w § 18 Regulaminu.

§20

 1. Klient może wypowiedzieć umowę o świadczenie wybranych usług ze skutkiem natychmiastowym, gdy Usługodawca świadczy tę usługę w sposób rażąco naruszający postanowienia niniejszego Regulaminu lub w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. Oświadczenie woli Użytkownika o wypowiedzeniu Umowy składane jest Usługodawcy w formie pisemnej o której mowa w art. 78 Kodeksu cywilnego na adres do korespondencji lub adres e-mail wskazane w § 4 ust. 1 Regulaminu.

§21 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Ilekroć w niniejszym paragrafie jest mowa o konsumencie należy przez to rozumieć również osobę fizyczną będącą przedsiębiorcą zawierającą z Usługodawcą umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
 2. Z zastrzeżeniem ust. 3, Klientowi będącemu konsumentem zawierającemu umowę o świadczenie usług za pośrednictwem Serwisu przysługuje prawo do odstąpienia od zawartej z Usługodawcą umowy w terminie 14 dni liczonych od dnia zawarcia tej umowy.
 3. Zgodnie z art. 38 ust. 1 pkt 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, uprawnienie do odstąpienia od umowy o którym mowa w ustępie poprzedzającym nie przysługuje w przypadku gdy Usługodawca rozpocznie świadczenie tych usług za wyraźną i uprzednią zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy, i przyjął to do wiadomości. Taką zgodę Klient może wyrazić poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji (checkboxa) w formularzu zamówienia lub już po złożeniu zamówienia, na etapie ustalania terminu indywidualnych konsultacji online.
 4. W przypadku nie wyrażenia przez Klienta zgody o której mowa w ustępie poprzedzającym odstąpienia od zawartej umowy dokonuje się poprzez złożenie Usługodawcy pisemnego oświadczenia o odpowiedniej treści za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres poczty elektronicznej Usługodawcy: Martynadieta@gmail.com lub w korespondencji tradycyjnej na adres Babica nr 156a 38-120 Babica.
 5. Odstępując od umowy Klient może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnianego przez Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, który dostępny jest do pobrania pod adresem: https://prawakonsumenta.uokik.gov.pl/prawo-odstapienia-od-umowy/forma/.
 6. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy, aby Klient wysłał prawidłowe oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podane dane adresowe Usługodawcy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 tego paragrafu.

§22 Postępowanie reklamacyjne

 1. W przypadku wystąpienia zdarzenia budzącego zastrzeżenia Klienta, w tym w szczególności świadczenia usług w sposób wadliwy (niezgodności z umową), Klient jest uprawniony do złożenia reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi z ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta, rękojmi z Kodeksu cywilnego oraz postanowienia niniejszego Regulaminu.
 2. Reklamacje należy zgłosić w formie pisemnej – poprzez formularz stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i wysłania go na adres mailowy martynadieta@gmail.com
  a) w korespondencji tradycyjnej (listownie)
  lub
  b) za pośrednictwem poczty elektronicznej (wiadomość e-mail)
  na adresy podane w § 4 tego Regulaminu.
 3. Reklamacje składane Usługodawcy wyłącznie drogą telefoniczną pozostawiane są bez rozpatrzenia. W przypadku składania reklamacji drogą telefoniczną Klient zostanie poproszony o zgłoszenie reklamacji w formie pisemnej w sposób opisany w ust. 2 niniejszego paragrafu.
 4. Reklamacja powinna zawierać:
  a) imię i nazwisko Klienta,
  b) adres korespondencyjny,
  c) dokładny opis wady lub zdarzenia budzącego zastrzeżenia Klienta,
  d) oczekiwany przez Klienta stan po rozpatrzeniu zastrzeżeń.
 5. W przypadku stwierdzenia braku informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji Usługodawca prosi Klienta o ich uzupełnienie. Odmowa podania przez Klienta informacji niezbędnych do rozpatrzenia reklamacji skutkuje brakiem możliwości przeprowadzenia postępowania reklamacyjnego przewidzianego w niniejszym Regulaminie.
  O niemożności rozpatrzenia reklamacji ze względu na niekompletność udzielonych informacji niezwłocznie powiadamia się Klienta.

§23

 1. Złożone reklamacje Usługodawca rozpatruje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 5 dni roboczych liczonych od dnia wpłynięcia reklamacji spełniającej wymogi o których mowa w § 22 ust.2-3 Regulaminu.
 2. W szczególnie skomplikowanych przypadkach termin, o którym mowa może ulec wydłużeniu, maksymalnie do 14 dni kalendarzowych. O przedłużeniu terminu rozpatrzenia reklamacji Usługodawca niezwłocznie informuje Klienta drogą mailową, jednocześnie wskazując przyczyny przedłużenia.
 3. Do zachowania terminów, o których mowa w ustępie poprzedzającym wystarczy wysłanie odpowiedzi przez Usługodawcę Klientowi przed upływem tych terminów.
 4. W przypadku niezachowania terminów, o których mowa w ust. 1 i 2 reklamację uważa się za rozpatrzoną zgodnie z wolą Klienta.

§24

Reklamacje dotyczące produktów lub usług Usługodawcy zakupionych w inny sposób niż za pośrednictwem Serwisu są zgłaszane i rozpatrywane na zasadach określonych postanowieniami odrębnych umów i  regulaminów.

§25 Pozasądowe możliwości rozwiązywania sporów z Usługodawcą

 1. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta
  z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej jak również pod następującymi adresami internetowymi Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
  a) http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
  b) http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
  c) http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
 2. W przypadku jakichkolwiek problemów związanych ze świadczonymi za pośrednictwem Serwisu usługami i wynikających z tego sporów z Usługodawcą, Konsument jest uprawniony do zwrócenia się:
  a) do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z umowy zawartej z Usługodawcą;
  b) do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej, z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Usługodawcą;
  c) bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Usługodawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§26 Przetwarzanie danych osobowych Klientów i Użytkowników

 1. Usługodawca jest administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporządzenia 2016/679 w odniesieniu dla danych osobowych Klientów oraz innych użytkowników przekazujących swoje dane osobowe poprzez Serwis oraz w związku z korzystaniem z Programu Redukcja.
 2. Wszelkie dane pozwalające na identyfikacje osoby, takie jak jej imię i nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu są chronione zgodnie z obowiązującymi przepisami dot. ochrony danych osobowych, w tym w szczególności przepisami Rozporządzenia 2016/679. Szczegółowe zasady ochrony danych przez Usługodawcę zostały opisane w Polityce prywatności i cookies udostępnionej pod adresem: https://www.programredukcja.com/polityka-prywatnosci/
 3. Usługodawca przed przekazaniem danych przez Klientów i inne osoby o których mowa
  w ust. 1 poprzez wypełniany formularz, udostępnia informację o przetwarzaniu ich danych osobowych w zakresie przewidzianym w art. 13 ust. 1 i 2 RODO.
 4. Przed przesłaniem formularza zawierającego dane osobowe Usługodawcy, osoba oświadcza, że zapoznała się z informacją o przetwarzaniu jej danych osobowych, w tym z informacją o celu i okresach przetwarzania tych danych.

§27 Zmiany Regulaminu

 1. Usługodawca jest uprawniony do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, gdy będzie to uzasadnione okolicznościami, takimi jak:
  a) zmiany przepisów obowiązującego prawa;
  b) zmiany organizacji Serwisu lub zmiany w organizacji Usługodawcy, które wpływają na wykonywanie umów zawieranych za pośrednictwem Serwisu;
  c) zmiany w zakresie dostępnych płatności za zamówienie;
  d) uznanie jakichkolwiek postanowień Regulaminu za nieważne.
 2. O planowanych zmianach Usługodawca informuje Klienta przesyłając wiadomość e-mail na wskazany przez tego Klienta adres poczty elektronicznej z wyprzedzeniem co najmniej 7 dni przed dniem wejścia tych zmian w życie.
 3. Klient ma prawo wypowiedzieć zawartą umowę o świadczenie wybranych usług w terminie 7 dni od otrzymania wiadomości o zmianach Regulaminu. W przypadku braku złożenia wypowiedzenia w tym terminie uznaje się, że Klient wyraża zgodę na wprowadzane zmiany.

§28 Postanowienia końcowe

 1. Umowy o korzystanie z Programu Redukcja zawierane są w języku polskim.
 2. Do spraw nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Wszelką korespondencję kierowaną do Klienta pod adres właściwy do doręczeń wskazany w formularzu zamówienia uznaje się za prawidłowo doręczoną ze skutkiem prawnym.
 4. Uznanie któregokolwiek z zapisów niniejszego Regulaminu w sposób przewidziany prawem za nieważny, pozostaje bez wpływu na ważność pozostałych postanowień Regulaminu.
 5. Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przewidzianych w przepisach prawa UE. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/.
 6. Regulamin wchodzi w życie z dniem 24.02.2024 roku.